Drogpolicy

Drogpolicy

 

Drogpolicy Lödde Kanotklubb 2014

 

Vår idrottsförening, Lödde Kanotklubb, bedriver en ideell verksamhet som ska främja såväl fysisk, psykisk som social utveckling för våra medlemmar. Föreningen har en vid målgrupp, från barn till pensionärer, och vi vill ta ansvar för och erbjuda dem en drogfri miljö.

 

Vår idrottsförening har därför tagit ställning och har sedan 2010 en drogpolicy som kommer att uppdateras regelbundet.

 

Vi är väl medvetna om att våra ledare, föräldrar, tränare och aktiva är viktiga förebilder för våra aktiva barn och ungdomar. Vår drogpolicy innefattar tobak (rökning och snusning), alkohol, narkotika och dopningsmedel i vår verksamhet.

 

Medlem, som upptäcker avvikelse i förhållande till vår policy och inte vill konfrontera den avvikande, ska meddela styrelsen.

 

Vår drogpolicy, som ska stödja vår vision, innebär att

 

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger 
 • Den som inte vinner ska kunna känna sig trygg i att ha blivit besegrad i ärlig kamp 
 • Åskådare ska vara förvissade om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder 
 • Vår barn- och ungdomsverksamhet är helt fri från dopningsmedel och droger 
 • Vi vill skapa en attityd för ett drogfritt liv och en drogfri idrottsmiljö.

 

TOBAK (rökning och snusning)

 

Tobak är en vanlig orsak till hälsoskador i samhället.

 

Följande riktlinjer avseende tobaksbruk gäller därför i vår verksamhet:

 

Åldersgräns är enligt svensk lag 18 år för tobaksanvändning. Vi tillåter alltså inte barn under 18 år att använda tobak i vår verksamhet (klubbhuset, på träning, lägerverksamhet eller tävling).

 

Eftersom vuxna (personer över 18 år) är viktiga förebilder för de yngre, skall vuxna inte använda tobak i samband med barn- och ungdomsverksamhet i Lödde Kanotklubb. Detta gäller i klubbhuset, på träning, lägerverksamhet eller tävling.

 

Ovanstående riktlinjer gäller för ledare, föräldrar och övrig publik.

 

Vad händer om riktlinjerna inte följs?

 

Om vi upptäcker att våra riktlinjer avseende tobak inte följs kommer vi att uppmärksamma personen i fråga på våra riktlinjer.

 

Vid fall med inblandade under 18 år kommer ledare att samtala med den berörda samt ta kontakt med föräldrar.

 

Vid fall med inblandade över 18 år kommer en styrelsemedlem (drogansvarig) att samtala med den berörda.

 

Vid upprepade förseelser beslutar styrelsen vad påföljden blir.

 

 

 

 

ALKOHOL

 

Alkohol är en vanlig orsak till hälsoskador i samhället. Inom Lödde Kanotklubb vill vi bidra till minskad alkoholkonsumtion i allmänhet, men framförallt till att senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Utgångspunkten i arbetet är att vår idrott ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt.

 

Följande riktlinjer avseende alkoholkonsumtion gäller därför i vår verksamhet:

 

Åldersgräns enligt svensk lag är 18 år för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang. För köp på systembolaget är åldersgränsen 20 år.

 

Vi tillåter inte ungdomar under 20 år att använda alkohol i vår verksamhet (klubbhuset, på träning, lägerverksamhet samt tävling).

 

Personer över 20 år skall föregå med gott exempel inför de yngre och inte använda alkohol (i klubbhuset, på träning samt lägerverksamhet). Vid speciella tillfällen (vid klubbfester, övernattning vid tävlingar) är alkohol i måttliga mängder tillåtet. Följande gäller dock:

 

 • Alkohol får inte erbjudas någon under 20 år
 • Deltagare under 20 år, som intar alkohol eller uppträder berusad skall, efter att ledare tagit kontakt med föräldrar, avvisas från festen
 • Alkohol skall i dessa sammanhang förtäras under gemytliga omständigheter och berusningsdrickande är ej tillåtet
 • Deltagare som uppträder störande skall avvisas
 • Ledare skall uppträda som god förebild
 • Vid speciella tillfällen, då alkohol är aktuellt, skall minst en vuxen vara nykter.

 

Vad händer om riktlinjerna inte följs?

 

Om vi upptäcker att våra riktlinjer avseende alkohol inte följs kommer vi att uppmärksamma personen ifråga på våra riktlinjer.

 

Vid fall med inblandade under 18 år kommer ledare att samtala med den berörda, samt ta kontakt med föräldrar. Vid upprepade tillfällen och misstanke om problem eller missbruk bör ledare (i samråd med styrelsen) överväga att ta kontakt med sociala myndigheter.

 

Vid fall med inblandade över 18 år kommer en styrelsemedlem (drogansvarig) att samtala med den berörda. Vid misstanke om alkoholproblem så agerar vi på följande sätt; enskilt samtal, om förutsättningarna finns, erbjuda stöd och hjälp. Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet stängs personen i fråga av från sitt eventuella ledaruppdrag. Förmedling till Anonyma alkoholister ges.

 

Det är inte tillåtet, för några av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i klubblokal och dessa närhet eller i föreningens profilkläder.  

 

 

 

 

NARKOTIKA

 

Allt bruk och all hantering av narkotika är förbjuden enligt svensk lag.

 

Följande riktlinjer avseende narkotikabruk gäller därför i vår verksamhet:

 

Allt bruk och all hantering av narkotika inom vår verksamhet är förbjuden. Lödde Kanotklubbs ståndpunkt är att idrott och narkotika inte under några omständigheter hör ihop.

 

Vad händer om riktlinjerna inte följs?

 

Om vi misstänker att ovanstående riktlinjer inte följs agerar vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen (kontakt med föräldrar om personen är under 18 år)
 • Kontakt med sjukvård om test
 • Kontakt med myndigheter och polis
 • Om möjlighet att ge stöd och hjälp finns, så ges detta, även förmedling till Anonyma narkomaner
 • Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder. Ansvarig för detta är den drogansvarige). 

Ledare är rapporteringsskyldiga inför styrelsen då ett dopnings- eller drogproblem upptäcks eller misstänks. Styrelsen har alltid yttersta ansvaret och skall stötta ledaren i dennes fortsatta arbete för att reda ut problemet.

 

 

 

DOPNINGSMEDEL

 

Allt bruk och all hantering av dopningsmedel är förbjuden enligt svensk lag.

 

Följande riktlinjer avseende dopning gäller därför i vår verksamhet:

 

Allt bruk och all hantering av dopningsmedel inom vår verksamhet är förbjuden. Lödde Kanotklubbs ståndpunkt är att idrott och dopning inte under några omständigheter hör ihop. Vi anser det viktigt att sprida vår syn att idrott skall utövas rättvist och fritt från dopning.

 

Vid användning av dopningsklassade läkemedel måste dispens sökas om medlemmen vill tävla. Den aktiva är själv ansvarig för att kontrollera om dennes läkemedel klassas som dopningsmedel. Om detta är fallet kontaktas ledare i klubben och denne gör sedan tillsammans med den aktiva en dispensansökan. Lista över dopningsklassade preparat hittas på Riksidrottsförbundets hemsida (www.rf.se).

 

Man är som förälder skyldig att meddela ledaren/styrelsen om ens barn eller ungdom tar narkotiska drogpreparat utskrivet av läkare.

 

Vad händer om riktlinjerna inte följs?

 

Om vi misstänker att ovanstående riktlinjer inte följs agerar vi på följande sätt: 

 • Enskilt samtal med medlemmen (kontakt med föräldrar om personen är under 18 år).
 • Kontaktar Svenska Kanotförbundet för hjälp med dopningskontroll
 • Kontaktar myndigheter och polis
 • Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder. Ansvarig för detta är drogansvarig.  

Ledare är rapporteringsskyldiga inför styrelsen då ett dopnings- eller drogproblem upptäcks eller misstänks. Styrelsen har alltid yttersta ansvaret och skall stötta ledaren i dennes fortsatta arbete för att reda ut problemet. 

 

 

 

 

JÄMLIKHET/JÄMSTÄLLDHET

 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i livet.

 

Vi arbetar med jämlikhet & jämställdhet genom vårt värdegrundsarbete där vi i träningsgrupper och med hjälp av föreläsare tar upp frågeställningar, tankar och funderingar som berör ämnet. Vårt absoluta mål är att ingen ska bli orättvist behandlad eller på annat sätt känna sig mindre värd än sina klubbkompisar.

De aktiva befinner sig i olika skeden i sin utvecklingskurva och har olika ambition med sin aktivitet. Det är därför mycket viktigt att utifrån deras personliga förutsättningar och mål stötta dem på deras villkor.

 

Vad händer om riktlinjerna inte följs?

 

Om vi på något sätt får indikation på eller ser att dessa delar inte fungera i vår verksamhet agerar vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen (kontakt med föräldrar om personen är under 18 år).
 • Vid upprepade tillfällen och om tillrättavisning inte hjälper kommer medlemmen att avvisas vid träningstillfällena i klubbens regi. Fortsatta samtal med medlem och dennes föräldrar om han/hon är under 18 år kommer att föras för att lösa problemen.
 • Drogansvarig är kontakt person om ledare eller medlem behöver stöttning i sitt arbete.

SEXUELLA TRAKASSERIER eller ÖVERGREPP

 

 

Det är inte säkert att den utsatta klarar av att berätta, den utpekade förövaren kan också vara en populär och omtyckt person och/eller någon med en central funktion i föreningen. Därför är det viktigt att den som får kännedom om händelsen överväger vart hon/han lämpligen vänder sig.

I första hand har ordförande ansvaret. I annat fall någon annan ansvarig person i föreningen hon/han har förtroende för.

 

Det är viktigt att inhämta tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning av vilka åtgärder som skyndsamt måste vidtas. Det är också viktigt med observationer och dokumentation då detta kan komma att bli bevis eller vittnesuppgifter längre fram i en eventuell rättsprocess.

 

Det är viktigt satt på ett så tidigt skede som möjligt upptäcka och agera och den utsatta personen ska erbjudas professionellt stöd som man kan få via en ungdomsmottagning, skolkurator, vårdcentral, studenthälsan eller en tjej- eller killjour.

 

Vad händer om riktlinjerna inte följs?

 

 • Klubben ska agera skyndsamt och professionellt i alla ärenden som berör denna policy och agera med full diskretion.
 • Omedelbar kontakt ska etableras med den utsatte eller om misstankar finns söka upp och prata med den utsatte och dennes föräldrar. Dokumentera alla aktiviteter så att bevis kan säkerställas och kontakat polis eller annan myndighet för vidare åtgärd om så anses behövas.
 • Den som misstänks för ev. övergrepp ska avstängas från verksamheten om bevis finns.
 • Alla barn och ungdomar ska kunna känna fullständig trygghet i sitt idrottsutövande.

 

 

På Riksidrottsförbundets hemsida finns en tydlig policy som kan vara ett stöd i hur klubben ska agera.

 

https://www.rf.se/download/18.407871d3183abb2a6133cd/1665042791747/Policy%20mot%20sexuella%20%C3%B6vergrepp%20inom%20idrotten.pdf

 

 

 

 

AKTIVITETSPLAN

 

För att det policyförebyggande arbetet ska ge resultat krävs aktiv handling.

Vi avser därför i vår förening att utföra följande aktiviteter:

 

Ledare/tränare/styrelse som introducerar nya medlemmar ansvarar för att ge dessa muntlig information om klubbens riktlinjer i detta dokument.

 

Ledare för den årliga kanotskolan ansvarar för att informationen sprids till elever och vårdnadshavare.

 

Sekreteraren skickar ut drogpolicyn till nya medlemmar via mail med bekräftelse tillbaka.

 

Föreningens ledare och övriga medlemmar skall medvetet uppträda som goda förebilder och är skyldiga att ingripa mot eventuellt bruk av dopningsmedel eller narkotika i samband med klubbens aktiviteter.

 

I klubblokalen skall det finnas en uppdaterad pärm med drogpolicyn, samt annan information som främjar lärandet kring ämnet.

 

Varje år utses en drogansvarig. Denne ansvarar sedan för att följande utförs årligen:

 

 • Förslag till uppdatering av drogpolicy till nästkommande årsmöte. Detta görs i samråd med styrelsen.
 • Uppdatering av drogpolicypärmen.
 • Ordna informationstillfällen om tobak, alkohol, narkotika och dopning, samt klubbens drogpolicy med riktlinjer. Förslagsvis görs detta vid vårmöte/höstmöte.
 • Skriva en utvärdering av årets arbete enligt policyn. Detta skall ske till styrelsen inför årsmöte.

 

Hemsidesansvarig ser till att uppdaterad drogpolicy finns tillgänglig på klubbens hemsida.

 

Ledare inom klubben är själva ansvariga för att hålla sig uppdaterade kring klubbens drogpolicy.

 

Klubben arbetar aktivt med sitt värdegrundsarbete för att förebygga alla former av avsteg ifrån vår ANTI DANT policy.

 

 

Med denna drogpolicy vill vi stå beredda om det skulle bli aktuellt i vår klubb och vi vill arbeta för en trygg miljö kring våra medlemmar.

 

/Styrelsen

2014-02-10